Sunday, December 6, 2009

Educaţia Waldorf - scop, principii, specific

1. Scop

Scopul principal este asigurarea premiselor dezvoltării pentru întreaga viaţă a copilului, prin urmărirea următoarelor deziderate:

 • Dezvoltarea sănătoasă, armonioasă şi plenară în voinţă, simţire şi gândire a copilului, privit ca individualitate în formare, prin crearea posibilităţii de afirmare a forţelor înnăscute în el.

 • Crearea unui înveliş protector prin asigurarea ambianţei potrivite de desfăşurare a activităţilor, prin oferirea unui model de viaţă sănătos, prin modelul demn de urmat al educatoarei.

 • Realizarea unei siguranţe interioare prin imprimarea obiceiurilor, ritmurilor şi prin repetare.

 • Crearea unei comunităţi educaţionale complexe prin organizarea grupei cu copii de vârste diferite.

 • Realizarea de activităţi stimulatoare, cu sens, pornind de la nivelul realităţii imediate.

 • Oferirea de modele comportamentale şi de gândire, pe care copiii să le poată imita pe baza motivaţiei interioare, în funcţie de etapa de dezvoltare în care se află.

 • Încurajarea dorinţei de cunoaştere, prin crearea de situaţii pedagogice inedite.

 • Trezirea sentimentelor de iubire şi respect pentru om şi mediu.

2. Principii

Principiile pedagogiei preşcolare Waldorf

Antropologia dezvoltată de filozoful şi pedagogul austriac Rudolf Steiner (1862-1925) porneşte de la premisa că omul este o fiinţă spirituală, aflată într-un proces de pătrundere treptată în realitatea societăţii umane şi care prezintă etape specifice de dezvoltare, caracterizate printr-un mod specific de învăţare şi relaţionare cu lumea. Această antropologie stă la baza pedagogiei Waldorf.

Principiile sunt următoarele:

 • Copilul este o unitate, voinţă – simţire - gândire.

 • Copilul este o fiinţă larg receptivă din punct de vedere senzorial.

 • Impresiile marchează fiinţa copilului până la nivelul formării organelor interne şi al proceselor sufleteşti.
 • Demersul educaţional necesar acestei vârste se bazează pe faptul că procesele de creştere şi cele de învăţare au loc prin imitaţie şi model.
 • Dezvoltarea cere timp, fiecare etapă în educaţie bazându-se pe cea anterioară.
 • Ritmul şi repetiţia structurează activităţile în grădiniţa Waldorf.
 • Grupa este compusă din copii de vârste diferite, din considerente sociale şi cognitive.

3. Specific

Educaţia preşcolară Waldorf are următoarele elemente specifice:

* viziunea antropologică asupra copilului,

* abordarea diferenţiată a posibilităţilor de iniţiativă ale copilului,

* programul zilnic specific al grupelor – ritmul zilei,

* combinarea obiectivelor în activităţi,

* predarea în module cu durata de două-patru săptămâni,

* utilizarea de materiale didactice ecologice,

* conducerea colegială a instituţiei.

Pedagogia Waldorf cultivă creativitatea în profesia pedagogică, dar şi asumarea în egală măsură de către pedagogi şi părinţi a responsabilităţii de a-i educa pe copii. Se caută formarea şi dezvoltarea comunităţii educaţionale formate din copii, educatori şi părinţi.

Educaţia oferită în această grădiniţă are în vedere finalităţile educaţiei preşcolare în general şi ale pregătirii pentru şcoală în special. Nu există an pregătitor, dar pentru copiii care urmează să meargă la şcoală sunt prevăzute activităţi individuale, sarcini care solicită autonomia, perseverenţa şi folosirea motricităţii fine. Ei sunt îndrumaţi să folosească creator şi sintetizator noţiunile dobândite, pentru a beneficia de şanse egale la şcoală.

Grupele de grădiniţă Waldorf sunt mixte din punct de vedere al vârstei, oferind posibilitatea dezvoltării aptitudinilor sociale.

Alexandru Nicolici